OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, 

informujemy, że NZOZ RAY.MED s.c. stosuje wymagane standardy ochrony Państwa danych osobowych i danych wrażliwych. Poniżej udostępniamy najistotniejsze informacje dotyczące
zasad przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Wskazujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych i danych wrażliwych jest NZOZ RAY.MED s.c. z siedzibą w Łodzi, ul. Skrzywana 22, 93-582 NIP 7292655785;
 2. Warunkiem udzielenia świadczeń przez NZOZ RAY.MED s.c. jest podanie przez Państwa danych osobowych i danych wrażliwych oraz szczegółowe wypełnienie ankiety dotyczącej zdrowia;
 3. Państwa dane są przetwarzane w celu udzielenia przez NZOZ RAY.MED s.c. świadczeń zdrowotnych oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, rezerwacji terminu konsultacji lub zabiegu, a także prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, oraz do przesyłania korespondencji, informacji oraz materiałów marketingowych tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1), dalej, jako RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
 4. Państwa dane są przetwarzane wyłącznie przez personel NZOZ RAY.MED s.c.;
 5. Poza okresami przetwarzania danych w celach określonych w pkt 3 Państwa dane będą przechowywane przez cały okres istnienia NZOZ RAY.MED s.c. w celach archiwalnych;
 6. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania. W celu skorzystania z praw, o których mowa w zd. 1 należy doręczyć Klinice stosowny wniosek.;
 7. NZOZ RAY.MED s.c. udziela dostępu do danych lub poprawia dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dania zgłoszenia;
 8. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych. W ramach prawa do przenoszenia danych, możecie Państwo wnioskować o uzyskanie skanów dokumentacji, na której znajdują się Państwa dane osobowe lub dane wrażliwe lub żądać przesłania przez NZOZ RAY.MED s.c. ww. danych bezpośrednio do innego administratora;
 9. W dowolnym momencie, możecie Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych na cele marketingowe. Sprzeciw można złożyć w formie pisemnej w recepcji w siedzibie NZOZ RAY.MED s.c., skierować na adres NZOZ RAY.MED. s.c. przesyłką poleconą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres raymed@raymed.pl. NZOZ RAY.MED s.c. niezwłocznie, po otrzymaniu sprzeciwu, zaprzestanie przetwarzać Państwa dane, których sprzeciw dotyczy;
 10. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Wniosek o cofnięcie zgody należy złożyć w formie pisemnej w recepcji w siedzibie NZOZ RAY.MED s.c. lub skierować na adres NZOZ RAY.MED s.c. przesyłką poleconą;
 11. Zgromadzone przez NZOZ RAY.MED s.c. dane osobowe i dane wrażliwe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 12. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez NZOZ RAY.MED s.c. Państwa danych osobowych i danych wrażliwych odbywa się z 0naruszeniem obowiązujących przepisów, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).